Welcome to Delicate template
Header
Just another WordPress site
Header

تجدید مطلعی در مفهوم سنت 12

December 10th, 2018 | فرستنده admin در دسته بندی نشده - (Comments Off on تجدید مطلعی در مفهوم سنت 12)
image_print

طرحی از یک نظریه مشروطیت و حکومت قانون در ایران
از تامل در تجربه روشنفکری دین اندیش نیم سده گذشته ، که از دهه ای پیش روشنفکری دینی خوانده می شود ، آشکارا می توان دریافت که هیچ یک از نمایندگان این جریان نتوانسته بود خود را از وسوسه اتخاذ موضعی در مناسبات قدرت دور نگاه دارندو، از این رو، نه تنها تاریخی ندارند، بلکه جایی در تاریخ اندیشه نیز نمی توانند داشته باشند.

دنباله متن …

تجدید مطلعی در مفهوم سنت 11

November 28th, 2018 | فرستنده admin در دسته بندی نشده - (Comments Off on تجدید مطلعی در مفهوم سنت 11)
image_print

طرحی از یک نظریه مشروطیت و حکومت قانون در ایران
نیازی به گفتن نیست که هر خود کامگی ستیزی عین دمکراسی خواهی نیست ، بلکه خود کامگی ستیزی می تواند مرحله ای ضروری در دموکراسی خواهی باشد ، اما به ضرورت نمی تواند به دمکراسی خواهی تبدیل شود. دنباله متن …

تجدید مطلعی در مفهوم سنت 10

November 16th, 2018 | فرستنده admin در دسته بندی نشده - (Comments Off on تجدید مطلعی در مفهوم سنت 10)
image_print

طرحی از یک نظریه مشروطیت وحکومت قانون در ایران
جدالی میان قدیم وجدید که در تمدن اسلامی در نگرفته بود ، با پیروزی جنبش مشروطه خواهی در ایران، در قلمرو عمل ،در گرفت.

دنباله متن …

تجدید مطلعی در مفهوم سنت 9

October 31st, 2018 | فرستنده admin در دسته بندی نشده - (Comments Off on تجدید مطلعی در مفهوم سنت 9)
image_print

طرحی از یک نظریه مشروطیت و حکومت قانون در ایران
شمار روشنفکرانی که توجهی به مانع معرفتی تجدد خواهی پیدا کردند، از عدد انگشتان یک دست بیشتر نبود

دنباله متن …

تجدید مطلعی در مفهوم سنت 8

September 30th, 2018 | فرستنده admin در دسته بندی نشده - (Comments Off on تجدید مطلعی در مفهوم سنت 8)
image_print

طرحی از یک نظریه مشروطیت و حکومت قانون در ایران

دنباله متن …

مناقشه متاخرین بر قدما در باره سنت 8

August 29th, 2018 | فرستنده admin در دسته بندی نشده - (Comments Off on مناقشه متاخرین بر قدما در باره سنت 8)
image_print

غایت دوران جدید ایجاد گسستی بنیادین از سنت است و مشروعیت دوران جدید ، مانند هر مشکل سیاسی و تاریخی مربوط به مشروعیت ، از مجرای گسست – اعم از این که آن را واقعی یا خیالی بدانیم – عمل می کند.

دنباله متن …

مناقشه متاخرین بر قدما در باره سنت 7

August 13th, 2018 | فرستنده admin در دسته بندی نشده - (Comments Off on مناقشه متاخرین بر قدما در باره سنت 7)
image_print

با پدیدار شدن اندیشه پیشرفت ،آخرت اندیشی بیشتر به آیتی از خوف ووحشت تبدیل شد. امید می بایست به عنوان نمادی نو و بدیع و همراه با امکانات این جهان – نه آخرت – ظهور پیدا میکرد.

دنباله متن …

مناقشه متاخرین بر قدما در باره سنت 6

May 19th, 2018 | فرستنده admin در دسته بندی نشده - (Comments Off on مناقشه متاخرین بر قدما در باره سنت 6)
image_print

هدفی که هواداران نظریه عرفی شدن از این وحدت عملکرد مفاهیم قدیم در دستگاه مفاهیم جدید دنبال می کنند، نفی مشروعیت دوران جدید وتاکید بر این نکته است که جهان با مسیحیت صورتی نو به خود گرفته و دورانی آغاز شده است که فراتر از آن ممکن نخواهد شد.

دنباله متن …

مناقشه متاخرین بر قدما در باره سنت 5

April 9th, 2018 | فرستنده admin در دسته بندی نشده - (Comments Off on مناقشه متاخرین بر قدما در باره سنت 5)
image_print

دیانت جدید پیشرفت ایمان راسخ به کمال تدریجی بشریت است، زیرا به این اصل دینی اعتقادی ندارد که کمال مطلق یک بار برای همیشه از طریق وحی آشکار شده است.

دنباله متن …

مناقشه متاخرین بر قدما در باره سنت 4

March 12th, 2018 | فرستنده admin در دسته بندی نشده - (Comments Off on مناقشه متاخرین بر قدما در باره سنت 4)
image_print

مفهوم پیشرفت، مانند بسیاری از مفاهیم اندیشه جدید ، به سبب وابستگی آن به دستگاه مفهومی الهیات مسیحی خالی از ابهام نیست و، چنان که لویت می گوید، نظر به خاستگاه آن مسیحی و به لحاظ جهت تحول آن ضد مسیحی است.

دنباله متن …