1

فایلهای صوتی

تاریخعنوانفایل
١٥ دی ١٣٩٥ «ایران همین جاست که ایستاده ایم» سخنان سیدجواد طباطبایی2013-03-02
۴ اردیبهشت ۱۳۹۳سخن رانی سیدجواد طباطبایی در خانه اندیشمندان علوم انسانی ایران2013-03-02
۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ “نقد وبررسی” آثارسید جواد طباطبایی (حسین آبادیان)2013-03-02
۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ “نقد وبررسی” آثارسید جواد طباطبایی (احمد بستانی)2013-03-02
۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ “نقد وبررسی” آثارسید جواد طباطبایی (قباد منصور بخت)2013-03-02
۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ “نقد وبررسی” آثارسید جواد طباطبایی (حاتم قادری)2013-03-02
۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ “نقد وبررسی” آثارسید جواد طباطبایی (هاشم آقاجری)2013-03-02
۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ “نقد وبررسی” آثارسید جواد طباطبایی (داوود فیرحی)2013-03-02
۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ “نقد وبررسی” آثارسید جواد طباطبایی (سید جواد طباطبایی)2013-03-02