Welcome to Delicate template
Header
Just another WordPress site
Header
image_print

«دولت» و«جامعه مدنی»

November 15th, 2016 | فرستنده admin در دسته بندی نشده - (Comments Off on «دولت» و«جامعه مدنی»)

تفکیک حکومت ازجامعه مدنی وتحدید آن یکی ازشرایط ضروری تحقق آزادی ها وحقوق فردی است.
حکومت به خودی خود به علت این که آزادی ها را محدود می کند شراست ولی شری است اجتناب ناپذیر، چون نبودن آن وضع بدتری (وضع جنگ) را پدید می آورد.

دنباله متن …