Welcome to Delicate template
Header
Just another WordPress site
Header

درباره ما

سایت گفتار (discourse) با کمک برخی از علاقه مندان بحث های نظری در حوزه علوم انسانی اداره می شود. .

از آنجا که حوزه ی اندیشه و اندیشه سیاسی در گسترۀ «فرهنگ ایران» مهجور مانده است و« تأمل در باره ایران» و «دوران جدید» آن به امری پیچیده و بغرنج تبدیل گشته است، ما می کوشیم در حد امکان دیدگاههای فلسفی و نظری گوناگون را در حوزه های تاریخ، حقوق، سیاست واقتصاد بازتاب دهیم وبه قدروسع خویش ازطریق مطالعه نوشته ها ی متفکران بزرگ ودربحث وگفتگوبا دیگرعلاقه مندان دراین راه گام برداریم. .

«گفتار» معادل اصطلاح discourse درزبان ها ی اروپایی به کاررفته است .

ایمیل برقراری ارتباط با ما:

info [at] goftar-berlin [dot] de